TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o.
Benediktská 690/7
110 00 Praha 1, Česká republika

Telefon: +420 603 857 040
Tel. recepce: +420 737 444 477

Služby

Šíře záběru specializací právních odborníků advokátní kanceláře TEMPUS nám umožňuje komplexně zhodnotit situaci, nalézt nejvhodnější a praktické řešení a pomoci jej implementovat v úzké spolupráci s klientem při minimalizaci nákladů. Znalosti a zkušenosti získané lety práce v mezinárodních advokátních kancelářích a kvalitní jazykové vybavení našeho týmu nám umožňují poskytovat právní služby na špičkové úrovni tuzemským i zahraničním klientům. Nabízíme expertní právní řešení uzpůsobená individuálním požadavkům a potřebám klientů.

Zpracováváme smluvní a související dokumentaci, právní stanoviska, hodnocení rizik, realizace transakcí, ověřování podpisů a advokátní úschovy či zastupování před orgány státní správy a soudy. Pomocí úzce spolupracujících společností zajišťujeme pro klienty také související služby, zejména poradenství v oblasti daní, účetnictví či správu majetku a překladatelské a notářské služby.

Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby zejména v těchto oblastech:

Korporátní právo

Poskytujeme poradenství a asistenci při zakládání obchodních společností, plný servis běžné korporátní správy (příprava a schvalování dokumentace, podklady pro plnění povinností péče řádného hospodáře), korporátní due diligence, příprava smluv a dokumentace nezbytné při transakcích a restrukturalizacích, poradenství v souvislosti se zrušením a likvidací, případně insolvencí obchodních společností. Jedná se o jednu z primárních praxí, zahrnující poradenství z hlediska právní formy realizace obchodní činnosti na území České republiky, vyřízení náležitostí založení a vzniku společností (včetně podnikatelských oprávnění) a organizačních složek zahraničních společností, příprava smluv o výkonu funkce pro členy orgánů obchodních společností.

Pracovní právo

Právní služby v oblasti pracovního práva jsou jednou z primárních praxí naší advokátní kanceláře a zkušenosti s touto agendou jsou naší přední chloubou. Náš tým patří k předním odborníkům v České republice na tuto problematiku, zejména v oblasti smluvních vztahů (včetně jejich změn, relokace, pracovních cest, zaměstnávání cizinců či rozvázání pracovních poměrů), strukturování odměňování vrcholového managementu, akciových a jiných odměňovacích plánů, struktury benefitů pro zaměstnance, zaměstnaneckých a kolektivních sporů, vnitřních předpisů, kolektivních smluv a kolektivního vyjednávání, správních řízení a poradenství v oblasti inspekce práce a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních úrazů a nemocí z povolání, imigrační problematiky, pracovně- lékařských služeb, zaměřujeme se i na otázky vedení mezd a českého i mezinárodního zdanění a lokálního i zahraničního sociálního zabezpečení.

Smluvní právo

Pro naše klienty připravujeme či revidujeme smluvní dokumentaci v dodavatelsko-odběratelských vztazích, ve vztahu ke spotřebitelům, všeobecné obchodní podmínky, licenční smlouvy, smlouvy o převodu majetku, poskytujeme poradenství v oblasti odpovědnosti a smluvních pokut, zajištění a vymáhání pohledávek, účastníme se vyjednávání a radíme ohledně strategie podnikání za účelem nalezení co nejoptimálnějšího řešení zohledňujícího záměry klientů. Radíme našim klientům také v oblasti veřejných zakázek, výběrových řízení a organizování soutěží a her, obrany proti nekalé soutěži a předsmluvních vztahů, práva přepravy a evropského práva.

Ochrana osobních údajů

Součástí našeho právního poradenství je také oblast ochrany osobních údajů z pohledu českého i evropského práva. Dle potřeb našich klientů vyhotovujeme souhlasy s poskytováním a zpracováním osobních údajů, smlouvy o zpracování osobních údajů a související dokumentaci včetně plánů pro zajištění ochrany dat, registrací zpracování osobních údajů, řešení sporů v této oblasti, revize kamerových a jiných monitorovacích systémů, poradenství týkající se zpracování a sdílení osobních údajů a jejich přenos či ukládání ve třetích státech.

Imigrace

Náš tým má nadstandardní zkušenosti s řešením situací z oblasti cizineckého a imigračního práva. V této souvislosti poskytujeme poradenství při zaměstnávání cizinců, připravujeme podklady, potvrzení a prohlášení, a vyřizujeme komunikaci s orgány za účelem získání víz, pracovních povolení, povolení k pobytu, karet, státního občanství ČR a azylu.

Pojišťovnictví

Naší praxí je poskytování právního poradenství a vyhotovování dokumentace spojené se zastupováním pojišťoven či pojištěnců ve sporech o plnění (včetně náhrad újmy) a dalších řízeních. Vyhotovujeme a zajišťujeme schválení pojistných smluv, podmínek a související dokumentace.

Právo nemovitostí

Právo nemovitostí je dalším z pilířů naší praxe. Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti komplexních nemovitostních transakcí zahrnující právní due diligence, tvorbu transakční dokumentace i financování. Pracujeme na mnoha developerských projektech, kde pro klienty zajišťujeme služby v povolovacích řízeních, smluvní vztahy s dodavateli prací a služeb, vzorovou prodejní čí nájemní dokumentaci, asistenci při prodejích a pronájmech, běžnou právní správu.

Stavebnictví

Našimi klienty jsou investoři, stavební i developerské společnosti. Jsme proto schopni prakticky reagovat na úskalí, se kterými se v projektech často setkávají, a nabídnout fungující smluvní i mimosmluvní opatření k jejich minimalizaci. Máme bohaté zkušenosti s řešením sporů v oblasti stavebních zakázek, při domáhání se plnění, odpovědnosti z vad nebo obraně proti podobným nárokům.

Správa nemovitostí

Pracujeme pro vlastníky nemovitostí, kterým poskytujeme komplexní služby spojené s nastavením vztahů se správou nemovitostí, dodávkami služeb a zboží, správu pohledávek, včetně jejich vymáhání před soudy, v exekučním nebo insolvenčním řízení, zajišťujeme soulad postupů s právními předpisy.

Právo životního prostředí

V této oblasti poskytujeme poradenství zaměřené na plnění konstantně se zvyšujících nároků kladených správními normami a úřady za účelem minimalizace nákladů klientů, např. v oblasti EIA, nakládání s odpady, s povrchovými vodami, plnění hygienických a jiných norem, ukládání ekologických opatření, odstraňování ekologických škod.

Rodinné právo a správa majetku

Našim klientům poskytujeme poradenství v oblasti majetkových a jiných aspektů týkajících se uzavírání manželství, správy majetku, péče o děti, rozvodů manželství a registrovaného partnerství, zejména úpravy společného jmění manželů jak před manželstvím tak i v jeho průběhu, vypořádání společného jmění manželů, svěření dětí do péče a výživného na děti či jiné členy rodiny, včetně zastupování v soudních a jiných řízeních v těchto záležitostech, problematiky dědění a způsobilosti, majetkové a jiné odpovědnosti v rámci rodiny. Provádíme a zajišťujeme správu a úschovy majetku.

Média a komunikace

V této oblasti práva se zaměřujeme na ochranu osobnosti, a to z pohledu občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti v úzkém propojení s oblastí ochrany osobních údajů a řešením sporů.

Zdravotnictví

V této oblasti se věnujeme úpravě smluvních podmínek zdravotnických zařízení, dopadům zdravotní péče ve veřejné i soukromé oblasti, sporům souvisejícím se zdravotní péčí, plněním předpisů ve farmaceutické oblasti, výzkumem a vývojem léčiv a lékařských zařízení, náhradě újmy, registracím a povolením, vnitřním předpisům, postupům eliminujícím či redukujícím odpovědnost a due diligence.

Trestní právo

Jako součást naší praxe poskytujeme právní služby v oblasti trestního práva. Vystupujeme jako obhájci a poskytujeme komplexní právní pomoc ve všech stádiích trestního řízení. Spolupracujeme se znalci a technickými poradci v návaznosti na konkrétní potřeby v daném případě. Rovněž zastupujeme poškozené v trestním řízení a uplatňujeme a vymáháme náhradu újmy.

Řešení sporů a správní řízení

Našim klientům zajišťujeme plnou asistenci a právní pomoc při řešení sporů, a to včetně přípravných analýz skutkového stavu, konzultací a přípravy návrhů řešení, mediace, vedení sporů a zastupování před obecnými soudy i v arbitráži, a to v řízeních jak tuzemských, tak i mezinárodních. Máme unikátní know-how ve správním právu a v oblasti správních řízení. Poskytujeme poradenství ve správních řízeních v mnoha oblastech, zejména ve vztahu ke stavebním úřadům, hygieně, inspektorátu práce, úřadům práce, přestupkovým komisím a profesním organizacím. Asistujeme ve všech stupních povolovacích řízení ke stavbám, máme praxi s řešením námitek účastníků a připravujeme nejvhodnější strategii postupu. Zastupujeme klienty v řadě soudních sporů o platnost vydaných povolení, o platnost či zrušení územních plánů.

Insolvence

Zaměřujeme se na analýzu stávající situace dlužníka či věřitele, připravujeme návrhy a podání, zastupujeme v insolvenčním řízení dlužníky i věřitele, vymáháme pohledávky, připravujeme dokumentaci k oddlužení, asistujeme s řešením negativní finanční situace.